×
TUR
KAYÜ Anasayfa
İç Kalite Güvence Sistemi
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TBMYO İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz’ da 8’i akademik personel, 1’i idari personel ve 1’i öğrenci temsilcisi olmak üzere toplam 10 üyeli bir kalite komisyonu görevlendirilmiştir. Komisyon bilgileri web sayfamızda yer almaktadır. Yapılan faaliyetler rapor, tutanak veya tanıtımlarla paydaşlarla paylaşılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu çalışma usul ve esasları, Kayseri Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi ile düzenlenmiştir. Komisyon çalışmalarının şeffaflığı ve kamuoyuyla paylaşımı yeterli düzeydedir. Her toplantı raporu üst yönetimle paylaşılarak tutanaklarla şeffaflaştırılmaktadır. Birimin iç paydaşları ile yapılandırılmış etkileşimi resmi yazılar, toplantılar, bireysel iletişim kanalları, OBİSİS, EBYS gibi online sistemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İç ve dış paydaşlarla etkileşim için periyodik olarak anket çalışması yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, yapılandırılmış bir mezun takip sistemi bulunmamaktadır. Bu konularla ilgili alt yapı çalışmaları başlatılmıştır, ancak 2020 yılına hakim olan Covid-19 pandemisi ve birimimizin taşınma süreci bu çalışmalara engel olmuştur.

Eğitim programlarımızda dış paydaşların ihtiyaçlarına göre ders katalogları ve ders içeriklerinin güncellenmesi planlanmış olup, uygulamaya konulmuştur. Kontrol aşamasında dersi veren öğretim elemanları ile dersi alan öğrencilerin performansları gözlemlenmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.


                                                                                         


Birimin iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları oluşturulmuştur. Birimimiz kalite komisyonu ile toplantılar düzenlenmiştir. Meslek Yüksekokulumuz yöneticilerinin liderlik özelliklerinin ve yetkinliklerinin ölçülmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için personel memnuniyet anketi düzenlenmesi, sonuçların değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenmesi ve ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Covid-19 pandemisi bu çalışmaların ertelenmesine neden olmuştur.